Toplumsal Ekoloji Grubu gezegenimizdeki yaşamı ve canlı türlerini giderek daha fazla tehdit eden ve daha fazla yıkıma yol açan ekolojik, politik, ekonomik, bürokratik, sosyal adaletsizlik ve diğer toplumsal problemlerin asıl olarak insanın insan üzerine tahakkümünden ve bunun insansız doğaya yansıtılmasından kaynaklandığını savunanların bir araya geldikleri köklü çözümler arayan bir gruptur. İnsanın insan üzerinde tahakkümü yaşlılarla gençler ve erkeklerle kadınlar arasında hiyerarşilerin oluşmasıyla başlamış; patriarki, devlet, sınıflı toplum, ırkçı ve ulusal baskılar, LGBTİ+ bireylerin ötekileştirilmesi gibi farklı biçimlerde gelişmiştir. Bu tahakküm biçimlerine karşı birbirinden bağımsız kısmi çözümlerin olamayacağını düşünüyoruz. Bunlara ilişkin kavrayışları bütünsel ve tutarlı kılmayı ilke ediniyor; yurttaşlar olarak, doğrudan demokratik kurumların içinde yer alarak veya bunları oluşturarak, bu perspektiften kaynaklanan bir muhalefet ve nihayetinde özgürlükçü ve ekolojik bir toplum kurmayı savunuyoruz.

Toplumsal Ekoloji Grubu, devleti ve özel mülkiyeti madalyonun iki yüzü olarak görür ve birlikte ortadan kaldırılması gerektiğini savunur. Günümüzün "büyük insanlığı" etkin katılıma dayalı örgütler kanalı ile doğrudan politika yapmak yerine, kendisine söylenenleri yapan pasif yurttaşlar konumuna indirgenmiştir. Oysa ki, politika bizzat insanın kendisi tarafından yapılmak zorundadır. Kimse bir başkası adına nefes alamıyorsa politika da yapamaz, yapmamalı ve buna izin verilmemelidir. Bu nedenle insanlığın yurttaşlık sorumluluğuyla etik düşünce ve davranışla bizzat politika yapabileceği, doğrudan demokrasi ile işleyen kurumlar oluşturması gerekir ki, kendisi adına politika yapanlardan da kurtulsun. Böylelikle bizzat kendi özgün ve özgür iradesi ile özgürlükçü ve ekolojik bir toplum kurabilsin.
 
Who we are

The Social Ecology Group is a radical group that argues that ecological, political, economic, bureaucratic, social injustice and other social problems, which increasingly threatens life and living species on our planet, are caused by the domination of humans by humans and reflection of this domination to non-human nature. The domination of humans by humans started with the formation of hierarchies between the old and the youth, men and women; then developed into different forms such as patriarchy, the state, class society, racist and national oppression, and discrimination of LGBTI+ individuals. We claim that there cannot be partial solutions independent from each other against these forms of domination. It is our principle to make this insights holistic and coherent; as citizens, we advocate for building an opposition by directly participating in or building democratic institutions, and ultimately reaching a libertarian and ecological society, arising from this perspective.

The Social Ecology Group considers the state and private property as two sides of the same coin and argues that they should be eliminated together. Today's "great humanity" is reduced to the position of passive citizens who do what they are told, rather than directly making policies through the organizations based on active participation. However, politics must be shaped by the community. If no one can breathe on behalf of someone else, then no one can make policies on behalf of the others and should not be allowed to do so. For this reason, humanity must establish institutions that can make policies for themselves with a civic responsibility and ethical reasoning and behavior, and manage themselves by direct democracy, so that they can also get rid of policy makers on their behalf. Thus, a libertarian and ecological society can be established through one's own authentic and free will.
 

    History of Istanbul Social Ecology Group

Social Ecology Group is a radical group whose aim, as citizens, is to create an opposition arising from this perspective by taking part in direct democratic institutions or constituting them and finally to create a free and ecological society. 

 

İrtibat / Contact us

Toplumsal Ekoloji Grubu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
İstanbul